Algemene Voorwaarden Opdrachtnemer - Vacatuur B.V.

Tot stand gekomen op 1 mei 2022

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 84771909

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.

Vacatuur B.V.: Vacatuur B.V. is een techbedrijf die gebruik maakt van een online platform voor werkzoekende, stagiaires, freelance flexwerkers (FreeFlexers) en Opdrachtgevers: hier komen diverse Partijen met elkaar in contact voor het uitvoeren van losse arbeidsverrichtingen dan wel werkzaamheden en worden Partijen ontlast doormiddel van geavanceerde tools.

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen Vacatuur B.V. en de Opdrachtnemer, gericht op het verlenen van de Diensten. 

Opdrachtnemer: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Vacatuur B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder Opdrachtnemer wordt werkzoekende, stagiaires en ZZP verstaan. 

Opdrachtgever: De Opdrachtnemer, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (zakelijke klant).

Partij/Bemiddelaar: Vacatuur B.V., dan wel de Opdrachtgever, tezamen te noemen de “Partijen dan wel de Bemiddelaar”. Vacatuur B.V. is op zichzelf geen Partij als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden maar slechts Bemiddelaar tussen Partijen.

Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen Vacatuur B.V. en de Opdrachtnemer, waarbij in het kader van een door de Vacatuur B.V. georganiseerd systeem voor Dienstverlening op afstand, bij het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen).

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor Overeenkomst gesloten tussen Vacatuur B.V. en de Opdrachtnemer, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Vacatuur B.V., waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld.
 • Een ZZP’er die reeds in dienst is dan wel in dienst geraakt van de Opdrachtgever valt ook onder de bewoordingen aldus terminologie van ‘werving en selectie’, onverminderd zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. Vacatuur B.V. en de Opdrachtnemer zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen.
 • Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Vacatuur B.V. zijn overeengekomen.

6. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

   Artikel 3. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtnemer zich inschrijft op een vacature.
 • De Overeenkomst kan worden gesloten voor zowel bepaalde tijd, als voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De Overeenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Gebruiker en Vacatuur B.V. hebben het recht de registratie van Gebruiker op het digitale platform van te allen tijde te beëindigen en deze Gebruikersovereenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.

Artikel 4. Wijziging Overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van eventuele financiële gevolgen. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 • Opdrachtgever zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
 • Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard door de Partijen.

Artikel 5. Dienstverlening op afstand: herroepingsrecht

 • De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Opdrachtnemer in de hoedanigheid van Consument

In het geval sprake is van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtnemer (Consument) een aantal rechten, waaronder het recht om de Overeenkomst gedurende veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Herroeping van de Overeenkomst houdt in dat de Overeenkomst wordt ontbonden, de Opdrachtnemer hetgeen reeds is ontvangen moet terugsturen (binnen veertien dagen na kennisgeving van de herroeping) en Vacatuur B.V. het reeds betaalde Tarief moet terugbetalen (binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping).

 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
 • Financiële Diensten;
 • Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Vacatuur B.V. geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • Diensten van persoonlijke aard;
 • Diensten die op maat zijn gemaakt voor de Opdrachtnemer.
 • Vacatuur B.V. doet er alles aan om de Opdrachtnemer via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Diensten. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op omschrijving Diensten, gelet op omschrijving reden waarom herroepingsrecht niet van toepassing is.
 • De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Opdrachtnemer in de hoedanigheid van Bedrijf

Vacatuur B.V. doet er alles aan om de Opdrachtnemer via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Diensten. Het is voor de Opdrachtnemer, in de hoedanigheid van een Bedrijf, niet mogelijk om een reeds gesloten Overeenkomst te herroepen.

 Artikel 6. Uitvoering Diensten

1. Vacatuur B.V. zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtnemer maakt eveneens gratis gebruik van het platform welke wordt aangeboden door Vacatuur B.V.

3. De ZZP’er factureert via Vacatuur B.V. naar Opdrachtgever, dit kan per week dan wel per maand geschieden. De ZZP’er is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de gewerkte diensten in de Timesheet en voor het opstellen van zijn facturen richting Opdrachtgever. 

4. Vacatuur B.V. verzamelt naast een CV geen andere documentatie. Wanneer Opdrachtgever andere documentatie nodig heeft vraagt Opdrachtgever dit aan Opdrachtnemer, Vacatuur B.V. is geen partij hier in. 

5. Vacatuur B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

6. De Diensten worden uitgevoerd op locatie van de Opdrachtnemer.

7. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Vacatuur B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtnemer niet wordt betaald, is Vacatuur B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

8. De Opdrachtnemer verstrekt tijdig alle informatie, gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Vacatuur B.V..

Artikel 7. Uitvoeringstermijn

 • De uitvoering van de Diensten zal plaatsvinden binnen een door Opdrachtgever opgegeven termijn. Deze termijn is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 • Wanneer Vacatuur B.V. offline is zal Vacatuur B.V. er alles aan doen om problemen binnen 24 uur te verhelpen, er kunnen hier geen rechten aan worden ontleend onder verwijzing naar het bepaalde in art.16 van deze Algemene Voorwaarden. Onverminderd art.16 van deze Algemene Voorwaarden kan eventuele schade niet verhaald worden op Vacatuur B.V.
 • Indien Vacatuur B.V. informatie, gegevens, instructies of documenten nodig heeft van de Opdrachtnemer, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtnemer deze aan Vacatuur B.V. heeft verstrekt.
 • Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtnemer Vacatuur B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Vacatuur B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Diensten uit te voeren.
 • Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Vacatuur B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In het geval Vacatuur B.V. binnen deze termijn niet over gaat tot uitvoering, heeft de Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 8.1 Betaling ZZP’er en Opdrachtgever

 • De ZZP’er factureert rechtsreeks naar zijn Opdrachtgever.
 • De ZZP’er voert de gewerkte diensten in op de Timesheet.
 • Opdrachtgever keurt de Timesheet goed, wanneer die kloppend is en af (met reden) als de Timesheet niet goed is ingevuld.
 • Betaling van het Tarief vindt plaats door middel van overmaking op een door de ZZP’er aangewezen bankrekening, op een door de ZZP’er aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 • Overmaking geschiedt middels een factuur.
 • De ZZP’er heeft de mogelijkheid om wekelijks om maadendelijks te factureren.
 • Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 • Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 • Hetgeen bepaald is in art. 9 van deze Algemene Voorwaarden is onverminderd van toepassing wanneer Opdrachtgever in verzuim is jegens de ZZP’er.

Artikel 9. Incassokosten

 • Indien de Opdrachtnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtnemer.
 • Voor zover de Opdrachtnemer handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Vacatuur B.V. pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Vacatuur B.V. de Opdrachtnemer na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtnemer.

Artikel 10. Opschorting

 • Indien de Opdrachtnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Vacatuur

B.V. het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 • Daarnaast is Vacatuur B.V. bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:
 • Na het sluiten van de Overeenkomst Vacatuur B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Vacatuur B.V. kan worden gevergd.
 • Bij opschorting behoudt Vacatuur B.V. het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Ontbinding

 • Indien de Opdrachtnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Vacatuur B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Daarnaast is Vacatuur B.V. bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • Na het sluiten van de Overeenkomst Vacatuur B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtnemer niet langer van Vacatuur B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Vacatuur B.V. kan worden gevergd;
 • De Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom;
 • De Opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld;
 • De Opdrachtnemer is komen te overlijden.
 • Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtnemer, zonder rechterlijke tussenkomst.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Vacatuur B.V. op de Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien Vacatuur B.V. de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Vacatuur B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtnemer, is de 6. Opdrachtnemer aansprakelijk voor de door Vacatuur B.V. geleden schade.

Artikel 12. Overmacht

 • In het geval Vacatuur B.V. een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is er sprake van een tekortkoming aan haar zijde. Een tekortkoming kan niet aan Vacatuur B.V. worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In het geval van overmacht zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vacatuur B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Vacatuur B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Vacatuur B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vacatuur B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Zowel Vacatuur B.V. als de Opdrachtnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt
 • Vacatuur B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmacht situatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 • Indien Vacatuur B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vacatuur B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 • Al het voorgaande geldt ook voor de Opdrachtnemer indien sprake is van overmacht aan zijn/haar zijde.

Artikel 13. Conformiteit, onderzoekstermijn en garantie

 • Indien de uitgevoerde Diensten naar mening van de Opdrachtnemer niet overeenkomstig de Overeenkomst zijn uitgevoerd en/of zijn geleverd, dient de Opdrachtnemer dit tijdig (zie volgende alinea) aan Vacatuur B.V. te melden. Vacatuur B.V. zal vervolgens beoordelen of de uitgevoerde Diensten in aanmerking komen voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling.
 • De Opdrachtnemer is gehouden om de uitgevoerde Diensten op het moment van oplevering, maar in ieder geval binnen 1 dag na oplevering, te onderzoeken.
 • Iedere vorm van eventuele garantie komt te vervallen indien het gebrek niet binnen de gestelde termijn is gemeld (tenzij uit de aard van de Diensten of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit), als het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, de uitgevoerde Diensten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden of als het gebrek een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtnemer of derden aan de uitgevoerde Diensten hebben aangebracht. Daarnaast komt een eventueel herstel, vervanging of terugbetaling te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Vacatuur B.V. geen invloed op uit kan oefenen (onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden). Eventuele garantie, vervanging of terugbetaling is uitgesloten op reparatiewerkzaamheden en op schade als gevolg van normaal gebruik en slijtage.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtnemer Vacatuur B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 • Indien de Opdrachtnemer tijdig melding maakt van de eventuele gebreken, blijft de Opdrachtnemer desalniettemin verplicht tot afname en betaling van de Diensten, tenzij de Diensten geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 14. Schade en aansprakelijkheid

 • Vacatuur B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Vacatuur B.V.. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtnemer;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Opdrachtnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 • Vacatuur B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtnemer), niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat Vacatuur B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vacatuur B.V. kenbaar behoorde te zijn) en niet voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 • Indien Vacatuur B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Vacatuur B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Vacatuur B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.
 • De Opdrachtnemer dient de schade waarvoor Vacatuur B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade aan Vacatuur B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 15. Vrijwaring en verjaringstermijn

 • De Opdrachtnemer vrijwaart Vacatuur B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 • Indien Vacatuur B.V. door derden mocht worden aangesproken, is de Opdrachtnemer gehouden Vacatuur B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vacatuur B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.
 • Voor alle vorderingen jegens Vacatuur B.V. en de door Vacatuur B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 16. Klachtenregeling

 • Indien de Opdrachtnemer een klacht heeft omtrent de wijze waarop Vacatuur B.V. haar bedrijfsactiviteiten uitvoert, kan de Opdrachtnemer via de e-mail een klacht indienen.
 • De Opdrachtnemer dient een klacht in te dienen binnen één maand nadat de Opdrachtnemer kennis heeft genomen van het bestaan van de klacht.
 • Vacatuur B.V. behandelt alle klachten vertrouwelijk.
 • Vacatuur B.V. zal er naar streven om de klacht binnen één maand af te handelen.

Artikel 17. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

 • Vacatuur B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 • Vacatuur B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Geheimhouding

1. Zowel Vacatuur B.V. als de Opdrachtnemer zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Opdrachtnemers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 19. Verwerking van persoonsgegevens

 • Bij de uitvoering van de Diensten verwerkt Vacatuur B.V. persoonsgegevens van de Opdrachtnemer. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Vacatuur B.V. in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. Zie hiervoor de Privacyverklaring van Vacatuur B.V.
 • De persoonsgegevens die de Opdrachtnemer aan Vacatuur B.V. verstrekt, zal Vacatuur B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Vacatuur B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 • Vacatuur B.V. zal de persoonsgegevens van de Opdrachtnemer uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de Diensten of het afhandelen van een eventuele klacht.
 • Het is Vacatuur B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtnemer uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 • De Opdrachtnemer heeft een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 • De Opdrachtnemer is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 20. Cookies

 • Bij het bezoeken van de website van Vacatuur B.V., kan Vacatuur B.V. informatie van de Opdrachtnemer verzamelen over het gebruik van de website door middel van cookies. Bij het bezoeken van de website dient de Opdrachtnemer zelf aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van cookies.
 • De informatie die Vacatuur B.V. verzamelt door middel van cookies kan gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 21. Wijziging Algemene Voorwaarden

 • Vacatuur B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.
 • Vacatuur B.V. zal de Opdrachtnemer per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen zullen van kracht zijn na dertig dagen nadat de Opdrachtnemer op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.
 • Indien de Opdrachtnemer niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Vacatuur B.V. bereid is om de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijk geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 22. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vacatuur B.V. onderdeel is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtnemer zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.
 • Geschillen tussen Vacatuur B.V. en de Opdrachtnemer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Vacatuur B.V. is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 23. Vindplaats Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Vacatuur B.V. en gedeponeerd bij de KvK onder nummer 84771909.