Algemene Voorwaarden Opdrachtgever - Vacatuur B.V.

Tot stand gekomen op 1 mei 2022

Ingeschreven bij de KvK onder nummer 84771909

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.

Vacatuur B.V.: Vacatuur B.V. is een techbedrijf die gebruik maakt van een online platform voor werkzoekende, stagiaires en ZZP, freelance flexwerkers (FreeFlexers) en Opdrachtgevers: hier komen diverse Partijen met elkaar in contact voor het uitvoeren van losse arbeidsverrichtingen dan wel werkzaamheden en worden Partijen ontlast doormiddel van geavanceerde tools.

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen Vacatuur B.V. en de Opdrachtgever, gericht op het verlenen van de Diensten.

Opdrachtgever: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard via Vacatuur B.V. en gratis een vacature uitzet  

Opdrachtnemer: Werkzoekende voor een vaste baan, tijdelijke baan stagiair dan wel ZZP werkzaamheden.

Partij/Bemiddelaar: Vacatuur B.V., dan wel de Opdrachtgever, tezamen te noemen de “Partijen dan wel de Bemiddelaar”. Vacatuur B.V. is op zichzelf geen Partij als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden maar slechts Bemiddelaar tussen Partijen.

Tarief: De financiële vergoeding die de Opdrachtgever, voor de uitvoering van de Diensten, aan Vacatuur B.V. dient te voldoen.

Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen Vacatuur B.V. en de Opdrachtgever, waarbij in het kader van een door de Vacatuur B.V. georganiseerd systeem voor Dienstverlening op afstand, bij het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen).

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Vacatuur B.V. en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Vacatuur B.V., waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld.
 • Een ZZP’er die reeds in dienst is dan wel in dienst geraakt van de Opdrachtgever valt ook onder de bewoordingen aldus terminologie van ‘werving en selectie’, onverminderd zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. Vacatuur B.V. en de Opdrachtgever zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen.
 • Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Vacatuur B.V. zijn overeengekomen.
 • In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3. Aanbiedingen en/of offertes

 • Alle aanbiedingen en/of offertes van Vacatuur B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen. De aanbieding en/of offerte vervalt op het moment dat Vacatuur B.V. de aanbieding en/of offerte intrekt.
 • Alle aanbieding en/of offerte gelden zolang de voorraad strekt.
 • Vacatuur B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.
 • Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod, is Vacatuur B.V. daaraan niet gebonden. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.
 • In het geval Vacatuur B.V. aan de Opdrachtgever een samengestelde prijsopgave verstrekt, is Vacatuur B.V. niet verplicht tot uitvoering van een gedeelte van de Diensten overeenkomstig een gedeelte van het opgegeven Tarief.
 • Alle aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
 • De Overeenkomst van opdracht neemt zijn aanvang wanneer er daadwerkelijk een medewerker wordt ingezet, op welke wijze dan ook. De Wederpartij gaat hiermee akkoord van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4.1 Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever een ZZP’er via het platform van Vacatuur B.V. inhuurt.
 • De Overeenkomst kan worden gesloten voor zowel bepaalde tijd, als voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De Overeenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Gebruiker en Vacatuur B.V. hebben het recht de registratie van Gebruiker   op   het   digitale   platform   van   Vacatuur   B.V.   te   allen   tijde   te beëindigen en deze Gebruikersovereenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden en zonder dat de ander aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit een beëindiging is voortgevloeid.
 • Wanneer Opdrachtgever een ZZP inhuurt wordt er automatisch een overeenkomst van tussenkomst opgemaakt welke digitaal kan worden ondertekend.

Artikel 4.2 Totstandkoming aanmelding platform

 • Vacatuur B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via haar Platform Opdrachtgevers en Opdrachtnemers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die zich via de Platform heeft aangemeld en/of gebruik maakt van zijn of haar Account en/of een overeenkomst met Vacatuur B.V. is aangegaan.
 • Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot de Platform en/of Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 • De Overeenkomst komt schriftelijk tot stand en/of door de digitale inschrijving via de Platform door Gebruiker.
 • Iedere Gebruiker krijgt een Account of maakt deze zelf aan via de Platform van Vacatuur B.V.

Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Na aanmelding ontvangt Gebruiker een email en/of een verificatie code om het Account te activeren. Alle Gebruikers worden vervolgens gescreend. Om een Account goed te keuren wordt een Opdrachtgever beoordeeld en/of een Freelancer voldoet aan de Kwaliteitscontrole die geldt voor het Vakgebied. Het is uiteindelijk aan Vacatuur B.V. om een Account wel of niet goed te keuren.
 • Vacatuur B.V. heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een aanmeldingsverzoek te weigeren.
 • Per Opdrachtgever kunnen meerdere Gebruikers worden aangemeld.
 • Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestelde condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Vacatuur B.V. te melden c.q. op het Account en/of Profiel aan te passen. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Vacatuur B.V., deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen, Curriculum Vitae en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Als Vacatuur B.V. en/of haar partners, na goedkeuring van de Gebruiker, gegevens toevoegt aan het profiel van de Gebruiker dan valt de verantwoordelijkheid zoals genoemd in artikel 2.8 van de voorwaarden ook bij de Gebruiker. Voorbeelden van gegevens die na goedkeuring van de Gebruiker door Vacatuur B.V. en/of haar partners kunnen worden toegevoegd zijn het CV, foto, uurtarief, NAW-gegevens, beschikbaarheid, locatie, tags, uitslag van de Vacatuur B.V. scan (online test), etc.
 • De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Vacatuur B.V. onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.
 • Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van de Platform en/of de Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat de Database voor derden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of de Platform. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:
 • Het plaatsen of versturen via de Platform van onvolledige, foutieve of onjuiste (biografische) informatie of informatie die niet van de Gebruiker zelf is;
 • Het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd;
 • Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Platform of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de Database (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’);
 • Enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infrastructuur van de Platform en/of Database;
 • In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt Vacatuur B.V. zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de Platform en/of Database op te schorten dan wel het profiel van een Freelancer te verwijderen.
 • Opdrachtgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de Opdrachtgever op het Platform.
 • Iedere Opdrachtgever wijst tenminste één contactpersoon aan die de communicatie verzorgt tussen Opdrachtgever en Vacatuur B.V.. Zowel Vacatuur B.V. als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar. Zolang deze persoon niet is aangewezen is dat automatisch de eerste Gebruiker die zich namens de Opdrachtgever inschrijft.
 • gaan.

gaan.

Algemene Voorwaarden Vacatuur B.V. 20 december 2021 3 / 10

 • De Overeenkomst gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijdsperiode en wordt automatisch verlengd aan het einde van de looptijd van de overeenkomst. Opzeggen dient te geschieden voor het aflopen van de huidige overeenkomst. Na schriftelijke opzegging, zal het Account van de Opdrachtgever (en de daarbij behorende Gebruikers) of de Freelancer binnen 1 week na de einddatum van de Overeenkomst worden verwijderd. Gebruikers kunnen hun account ook direct online verwijderen via ‘Mijn account’. Naast het account wordt ook alle data waaronder, maar niet uitsluitend, informatie uit het Profiel verwijderd op uitzondering van die data die vallen onder de wettelijke bewaarplicht.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Vacatuur B.V. de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van eventuele financiële gevolgen. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 • Vacatuur B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Vacatuur B.V. kunnen worden toegerekend.
 • Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard door de Partijen.

Artikel 6. Tarieven

 • De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 • Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Vacatuur B.V..
 • Van alle bijkomende kosten zal Vacatuur B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 7. Wijziging Tarieven

 • Indien Vacatuur B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, is Vacatuur B.V. gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven.
 • Indien Vacatuur B.V. het voornemen heeft om het Tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan.
 • De Opdrachtgever is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij:
 • De verhoging van het Tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Vacatuur B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging van het Tarief oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, onderdelen, grondstoffen, lonen, verzendkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Vacatuur B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen Tarief uit te voeren;
 • Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen op een datum langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.
 • Eventuele wijziging van de Tarieven zullen aanvangen vanaf het begin van de nieuwe kalendermaand.

Artikel 8. Dienstverlening op afstand: herroepingsrecht

 • De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument

In het geval sprake is van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever (Consument) een aantal rechten, waaronder het recht om de Overeenkomst gedurende veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen. Herroeping van de Overeenkomst houdt in dat de Overeenkomst wordt ontbonden, de Opdrachtgever hetgeen reeds is ontvangen moet terugsturen (binnen veertien dagen na kennisgeving van de herroeping) en Vacatuur B.V. het reeds betaalde Tarief moet terugbetalen (binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping).

 • Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
 • Financiële Diensten;
 • Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Vacatuur B.V. geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • Diensten van persoonlijke aard;
 • Diensten die op maat zijn gemaakt voor de Opdrachtgever.
 • Vacatuur B.V. doet er alles aan om de Opdrachtgever via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Diensten. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op omschrijving Diensten, gelet op omschrijving reden waarom herroepingsrecht niet van toepassing is.
 • De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf

Vacatuur B.V. doet er alles aan om de Opdrachtgever via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Diensten. Het is voor de Opdrachtgever, in de hoedanigheid van een Bedrijf, niet mogelijk om een reeds gesloten Overeenkomst te herroepen.

Artikel 9. Uitvoering Diensten

 • Vacatuur B.V. zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Als Opdrachtgever voor een vaste-, tijdelijke medewerker of stagiair kiest, voert Opdrachtgever zelf de sollicitatie gesprekken en arbeidsvoorwaarden gesprek en is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het contract.
 • Vacatuur B.V. verzamelt naast een CV geen andere documentatie. Wanneer Opdrachtgever andere documentatie nodig heeft vraag Opdrachtgever dit aan Opdrachtnemer, Vacatuur B.V. is geen partij hier in. 
 • Vacatuur B.V. heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De Diensten kunnen worden uitgevoerd op locatie van Vacatuur B.V., op locatie van de Opdrachtgever.
 • Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Vacatuur B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Vacatuur B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 • De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie, gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Vacatuur B.V..
 • Indien de voorgaande informatie, gegevens, instructies en documenten niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Vacatuur B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Uitvoeringstermijn

 • De uitvoering van de Diensten zal plaatsvinden binnen een door Vacatuur B.V. opgegeven termijn. Deze termijn is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 • Wanneer Vacatuur B.V. offline is zal Vacatuur B.V. er alles aan doen om problemen binnen 24 uur te verhelpen, er kunnen hier geen rechten aan worden ontleend onder verwijzing naar het bepaalde in art.16 van deze Algemene Voorwaarden. Onverminderd art.16 van deze Algemene Voorwaarden kan eventuele schade niet verhaald worden op Vacatuur B.V.
 • Indien Vacatuur B.V. informatie, gegevens, instructies of documenten nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Vacatuur B.V. heeft verstrekt.
 • Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Vacatuur B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Vacatuur B.V. alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Diensten uit te voeren.
 • Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Vacatuur B.V. zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In het geval Vacatuur B.V. binnen deze termijn niet over gaat tot uitvoering, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 11.1 Betaling ZZP’er en Opdrachtgever

 • De ZZP’er factureert rechtsreeks naar de Opdrachtgever.
 • De ZZP voert de gewerkte diensten in en biedt het Timesheet aan bij de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever keurt de gewerkte diensten goed als die kloppend zijn en af (met reden) als de diensten niet kloppend zijn.
 • Betaling van het Tarief vindt plaats door middel van overmaking op een door de ZZP’er aangewezen bankrekening, op een door de ZZP’er aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 • Overmaking geschiedt middels een factuur.
 • De ZZP’er heeft de mogelijkheid om wekelijks te factureren.
 • Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
 • Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 • Hetgeen bepaald is in art. 12 van deze Algemene Voorwaarden is onverminderd van toepassing wanneer Opdrachtgever in verzuim is jegens de ZZP’er.

Artikel 11.2 Betaling Vacatuur B.V. en ZZP’er

 • Vacatuur B.V. stuurt een factuur voor de gehele kalendermaand waarover het bemiddeling Tarief verschuldigd is.
 • Vacatuur B.V. heeft het recht om de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Hier kan niet van worden afgeweken.
 • De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 • Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 • In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Vacatuur B.V. en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Vacatuur B.V. onmiddellijk opeisbaar.
 • Hetgeen bepaald is in art. 12 van deze Algemene Voorwaarden is onverminderd van toepassing wanneer Opdrachtgever in verzuim is jegens de ZZP’er.

Artikel 12. Incassokosten

 • Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Vacatuur B.V. pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Vacatuur B.V. de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13. Opschorting

 • Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Vacatuur B.V. het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 • Daarnaast is Vacatuur B.V. bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:
 • Na het sluiten van de Overeenkomst Vacatuur B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Vacatuur B.V. kan worden gevergd.
 • Bij opschorting behoudt Vacatuur B.V. het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Ontbinding

 • Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Vacatuur B.V. bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Daarnaast is Vacatuur B.V. bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • Na het sluiten van de Overeenkomst Vacatuur B.V. omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Vacatuur B.V. kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Vacatuur B.V. kan worden gevergd;
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom;
 • De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • De Opdrachtgever is komen te overlijden.
 • Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst.
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Vacatuur B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien Vacatuur B.V. de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Vacatuur B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de
 • Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Vacatuur B.V. geleden schade.

Artikel 15. Overmacht

 • In het geval Vacatuur B.V. een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is er sprake van een tekortkoming aan haar zijde. Een tekortkoming kan niet aan Vacatuur B.V. worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In het geval van overmacht zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vacatuur B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Vacatuur B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Vacatuur B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vacatuur B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Zowel Vacatuur B.V. als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt
 • Vacatuur B.V. zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmacht situatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 • Indien Vacatuur B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vacatuur B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
 • Al het voorgaande geldt ook voor de Opdrachtgever indien sprake is van overmacht aan zijn/haar zijde.

Artikel 16. Conformiteit, onderzoekstermijn en garantie

 • Indien de uitgevoerde Diensten naar mening van de Opdrachtgever niet overeenkomstig de Overeenkomst zijn uitgevoerd en/of zijn geleverd, dient de Opdrachtgever dit tijdig (zie volgende alinea) aan Vacatuur B.V. te melden. Vacatuur B.V. zal vervolgens beoordelen of de uitgevoerde Diensten in aanmerking komen voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling.
 • De Opdrachtgever is gehouden om de uitgevoerde Diensten op het moment van oplevering, maar in ieder geval binnen 1 dag na oplevering, te onderzoeken.
 • Iedere vorm van eventuele garantie komt te vervallen indien het gebrek niet binnen de gestelde termijn is gemeld (tenzij uit de aard van de Diensten of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit), als het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, de uitgevoerde Diensten anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden of als het gebrek een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan de uitgevoerde Diensten hebben aangebracht. Daarnaast komt een eventueel herstel, vervanging of terugbetaling te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Vacatuur B.V. geen invloed op uit kan oefenen (onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden). Eventuele garantie, vervanging of terugbetaling is uitgesloten op reparatiewerkzaamheden en op schade als gevolg van normaal gebruik en slijtage.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Vacatuur B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 • Indien de Opdrachtgever tijdig melding maakt van de eventuele gebreken, blijft de Opdrachtgever desalniettemin verplicht tot afname en betaling van de Diensten, tenzij de Diensten geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 17. Schade en aansprakelijkheid

 • Vacatuur B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Vacatuur B.V.. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 • Vacatuur B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever), niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat Vacatuur B.V. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vacatuur B.V. kenbaar behoorde te zijn) en niet voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 • Indien Vacatuur B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Vacatuur B.V. aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Vacatuur B.V. overeenkomstig de verzekering draagt.
 • De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Vacatuur B.V. aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade aan Vacatuur B.V. te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 18. Vrijwaring en verjaringstermijn

 • De Opdrachtgever vrijwaart Vacatuur B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 • Indien Vacatuur B.V. door derden mocht worden aangesproken, is de Opdrachtgever gehouden Vacatuur B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vacatuur B.V. en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 • Voor alle vorderingen jegens Vacatuur B.V. en de door Vacatuur B.V. (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 19. Klachtenregeling

 • Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent de wijze waarop Vacatuur B.V. haar bedrijfsactiviteiten uitvoert, kan de Opdrachtgever via de e-mail een klacht indienen.
 • De Opdrachtgever dient een klacht in te dienen binnen één maand nadat de Opdrachtgever kennis heeft genomen van het bestaan van de klacht.
 • Vacatuur B.V. behandelt alle klachten vertrouwelijk.
 • Vacatuur B.V. zal er naar streven om de klacht binnen één maand af te handelen.

Artikel 20. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

 • Vacatuur B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 • Vacatuur B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21. Geheimhouding

1. Zowel Vacatuur B.V. als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 22. Verwerking van persoonsgegevens

 • Bij de uitvoering van de Diensten verwerkt Vacatuur B.V. persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Vacatuur B.V. in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. Zie hiervoor de Privacyverklaring van Vacatuur B.V.
 • De persoonsgegevens die de Opdrachtgever aan Vacatuur B.V. verstrekt, zal Vacatuur B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Vacatuur B.V. zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 • Vacatuur B.V. zal de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de Diensten of het afhandelen van een eventuele klacht.
 • Het is Vacatuur B.V. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 • De Opdrachtgever heeft een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 • De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 23. Cookies

 • Bij het bezoeken van de website van Vacatuur B.V., kan Vacatuur B.V. informatie van de Opdrachtgever verzamelen over het gebruik van de website door middel van cookies. Bij het bezoeken van de website dient de Opdrachtgever zelf aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van cookies.
 • De informatie die Vacatuur B.V. verzamelt door middel van cookies kan gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 24. Wijziging Algemene Voorwaarden

 • Vacatuur B.V. heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.
 • Vacatuur B.V. zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen zullen van kracht zijn na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.
 • Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Vacatuur B.V. bereid is om de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijk geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 25. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vacatuur B.V. onderdeel is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.
 • Geschillen tussen Vacatuur B.V. en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Vacatuur B.V. is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 26. Vindplaats Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Vacatuur B.V. en gedeponeerd bij de KvK onder nummer 84771909.